Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W FESTIWALU FANTASTYKI GOSTKON 2023


§1

Niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w Festiwalu Fantastyki Gostkon 2023 w dniach 28 – 30 lipca 2023 r.


§2

Organizatorami Festiwalu są: Klub Fantastyki Kopuła Zapomnienia i Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" przy wsparciu innych podmiotów, w których obiektach odbywa się impreza


§3

Uczestnictwo w Festiwalu jest uznawane za tożsame ze znajomością i akceptacją regulaminu, który podany zostaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej festiwalu, a także przy wejściu dowszystkich obiektów, w których odbywa się festiwal.


§4

Na terenie Festiwalu zabrania się spożywania napojów alkoholowych, używania tytoniu, zażywania substancji odurzających, wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych – broni białej i palnej, materiałów pirotechnicznych, niezabezpieczonych urządzeń elektrycznych itp.


§5

Uczestnik zobowiązuje się zachowywać zasady i reguły obowiązujące w obiektach festiwalowych wynikające z przyjętych w danych instytucjach regulaminów, instrukcji BHP i ppoż. itp.


§6

Uczestnik zobowiązuje się stosować do uwag, zaleceń, informacji i poleceń organizatorów festiwalu, wolontariuszy odpowiedzialnych za obsługę publiczności, pracowników instytucji w obiektach, w których odbywa się festiwal.


§7

Nieprzestrzeganie zasad niniejszego regulaminu, a także regulaminów i poleceń podanych w §5 i §6 może skutkować wydaleniem z terenu festiwalu, wezwaniem służb ochrony, a w przypadku naruszenia porządku publicznego, wykroczenia lub przestępstwa wezwaniem policji.


§8

Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na terenie imprezy w relacjach prasowych, dokumentacyjnych, promocyjnych imprezy zarówno przez organizatorów, jak i partnerów medialnych i instytucjonalnych.


§9

Całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie na terenie festiwalu ponoszą
rodzice i opiekunowie prawni.


§10

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zostawione, skradzione na terenie festiwalu.


§11

Zabrania się wprowadzenia na teren festiwalu zwierząt niebezpiecznych.


§12

Wszelkie incydenty i naruszenia regulaminu uczestnicy zobowiązują się zgłaszać niezwłocznie organizatorowi.


§13

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i przedmiot ofert handlowych w przestrzeni festiwalu. Spoczywa ona wyłącznie na podmiotach prowadzących handel lub usługi.


§14

Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu w sprawach spornych i nieokreślonych przysługuje organizatorowi.